Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego przy budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach

Kielce, dnia 20.08.2021 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego przy budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach

w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja boiska przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia boiska wielofunkcyjnego do prowadzenia terapii” ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku.pdf

 

Skip to content