Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu „Senior+”. Etap II

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu „Senior+”. Etap Il
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 05.09.2019 r., na kwotę 71 121,00 zł., na podstawie kosztorysu
3. W dniu 05.09.2019 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym/ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR*

Zapytanie skierowano pocztą, faksem, mailem, telefonicznie, przekazano osobiście (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane „INS-BUD” Wojciech Jędrzejczyk, 26-026 Bilcza ul. Klonowa 7 – za cenę 71 100,00 zł
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane „INS-BUD” Wojciech Jędrzejczyk, 26-026 Bilcza ul. Klonowa 7 – za cenę 71 100,00 zł
6. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): S. Kobik
Skip to content