Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zakupu 360 sztuk biletów upoważniających do wejścia do Energetycznego Centrum Nauki Kielecki Park Technologiczny da dzieci i młodzieży – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup 360 sztuk biletów (indywidualnych lub grupowych) upoważniających do wejścia do Energetycznego Centrum Nauki Kielecki Park Technologiczny z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 na wystawę „Energia” połączoną z warsztatami w laboratorium „Generator Mocy” dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu  08.01.2020 r.,  na kwotę  5 000,00 zł netto/ 5 400,00 zł brutto, na podstawie rozeznania telefonicznego 80 000 zł brutto, na podstawie kosztów poniesionych na tą usługę w roku 2019
3. W dniu 17.01.2020 r ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR
. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): Do dnia 27.01.2020 r tj. terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: W wyniku przedmiotowego zamówienia nie wyłoniono wykonawcy zamówienia.
6. Uzasadnienie wyboru: Nie dotyczy
7. Rozpoznanie prowadził(a): Agnieszka Gliździńska
Skip to content