Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Modernizacja elewacji oraz balkonów w budynku przy ul. Leszczyńskiej 37 na potrzeby mieszkań chronionych

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja elewacji oraz balkonów w budynku przy ul. Leszczyńskiej 37 na potrzeby mieszkań chronionych
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 07.08.2019 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego
3. W dniu 08.08.2019 r. na stronie internetowej MOPR Kielce ogłoszono zapytanie – sondaż rynku.

Zapytanie skierowano pocztą, faksem, mailem, telefonicznie, przekazano osobiście (właściwe podkreślić). Na dowód przekazania zapytania załączono: potwierdzenie odbioru zapytania

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): Usługi Remontowo-Budowlane Elżbieta Kropczyk, 25-148 Kielce, ul. Kalinowa 14/2 – 99 000,00 zł.
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Usługi Remontowo-Budowlane Elżbieta Kropczyk, 25-148 Kielce, ul. Kalinowa 14/2 – 99 000,00 zł.
6. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
7. Rozpoznanie prowadził(a): Krzysztof Kamiński
Skip to content