Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – na zorganizowanie wycieczki autokarowej do Warszawy dla dzieci i młodzieży

Kielce, dnia 16-09-2021 r

 PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1.  Nazwa , opis przedmiotu zamówienia: realizacja usługi polegającej na zorganizowaniu wycieczki autokarowej do Warszawy dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku.pdf

Skip to content