Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Organizacja pobytów w Ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym

Kielce, dnia 15.09.2022 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa, opis przedmiotu zamówienia:  zorganizowanie  dwóch 2–dniowych pobytów w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym dla 32 uczestników projektu Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcachwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content