Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Przeprowadzenie zajęć z hipoterapii dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć z hipoterapii dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 23.09.2019 r., na kwotę 46 011,90 zł netto/56 594,64 zł brutto, na podstawie otrzymanych ofert cenowych
3. W dniu 23.09.2019 r. ogłoszono postępowania publiczne na stronie internetowej MOPR.
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): a. Kielecki Klub Jeździecki “MAAG” Kielce,  ul. Ściegiennego 207, cena 49 500,00 zł brutto
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Kieleckiemu Klubowi Jeździeckiemu “MAAG” Kielce, ul. Ściegiennego 207, 25-116 Kielce za cenę 49 500,00 zł brutto
6. Uzasadnienie wyboru: w odpowiedzi na ogłoszenie postępowanie wpłynęła 1 oferta złożona przez Kielecki Klub Jeździecki “MAAG” Kielce, ul. Ściegiennego 207. Oferta spełnia wszystkie warunki zamówienia określone w zapytaniu ofertowym z dnia 23.09.2019 r.
7. Rozpoznanie prowadził(a): Agnieszka Gliździńska
Skip to content