Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja 4 na potrzeby działu merytorycznego MOPR

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja 4 na potrzeby działu merytorycznego MOPR
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 30.09.2019 r., na kwotę 34 900,00 zł. netto, na podstawie kosztorysu
3. W dniu 30.09.2019 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym/ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR*

Zapytanie skierowano pocztą, faksem, mailem, telefonicznie, przekazano osobiście

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): ROKA Sp. z o.o. Zakład Remontowo-Budowlany ROKA-BUD ul. Złota 23, 25-015 Kielce, 39 360,00 zł

MAX-BUD Zofia Kaniowska, Tumlin-Wykień 41A, 26-085 Miedziana Góra – 34 809,00 zł

P.H.U ALFA Paweł Kupisz ul. Bp. Jaworskiego 14/23, 25-410 Kielce 31 626,02 zł – oferta odrzucona ze względu na fakt, że Zamawiający nie dopuszczał składania ofert drogą elektroniczną oraz niewłaściwe kwoty w ofercie (kwota netto wyższa niż brutto)

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: MAX-BUD Zofia Kaniowska, Tumlin-Wykień 41A, 26-085 Miedziana Góra – 34 809,00 zł
6. Uzasadnienie wyboru: Najtańsza oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Paweł Rogucki
Skip to content