Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Roboty remontowo-budowlane, ziemne i instalacyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora”, realizowanego projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Roboty remontowo-budowlane, ziemne i instalacyjne w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora”, realizowanego projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 15.05.2020r. na kwotę 22 000,  zł , na podstawie kosztorysu inwestorskiego
3. W dniu 21.05.2020r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): oferty nie wpłynęły
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: zamówienie nie zostało udzielone
6. Uzasadnienie wyboru:
7. Rozpoznanie prowadził(a): Edyta Zając

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content