Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – wykonanie zasilania energetycznego … w Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 53

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie zasilania energetycznego (wewnętrznej linii zasilającej) filii OWD w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych” w ramach realizacji projektu pn. „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku.pdf

Skip to content