Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty i zbiorcze zestawienie ofert: Wymiana okien w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach oraz wymiana szyb zespolonych w budynku Świetlicy Specjalistycznej w Kielcach ul. Sandomierska 126 – dostawa i montaż

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: „Wymiana okien w budynku  Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach oraz wymiana szyb zespolonych w budynku  Świetlicy Specjalistycznej w  Kielcach ul. Sandomierska 126  –  dostawa i montaż. Szczegółowy zakres robót wg. przedmiarów”.
2. Wartość zamówienia oszacowano: oszacowano w dniu 03.08.2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę:44371,14 zł. brutto
3. W dniu 04.09.2020 r. zwrócono się poprzez ogłoszenie na stronie MOPR Kielce z zapytaniem ofertowym, termin składania ofert: 11.09.2020 godz. 13:00. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 45000 zł. brutto.
4. Wpłynęły oferty: Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 45000 zł. brutto. Otrzymano następujące oferty :

 

1. Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane „INS-BUD” Wojciech Jędrzejczyk, 26-026 Bilcza, ul. Klonowa 7 za cenę brutto: 44 250,00 zł.

 Nie wpłynęła żadna oferta Podmiotu Ekonomii Społecznej.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie za cenę 44 250,00 zł. brutto firmie:


Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane „INS-BUD” Wojciech Jędrzejczyk, 26-026 Bilcza, ul. Klonowa 7

6. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Marek Wieliński

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content