Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Zakup 3 640 sztuk jednorazowych biletów wstępu na basen (grupowych, szkolnych) dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Zał. Nr 4
Kielce, dnia 06-11-2019 r

PROTOKÓŁ  Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup 3 640 sztuk jednorazowych biletów wstępu na basen (grupowych, szkolnych) dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content