Zapytanie ofertowe: wynajęcie sali w dniu 20.12.2019 r. w godzinach 16:00- 20:00 dla 200 uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, dnia 07-11-2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
w zakresie realizacji usługi

 polegającej na wynajęciu sali w dniu 20.12.2019 r. w godzinach 1600– 2000 dla 200 uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content