Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Zakup biletów ulgowych, jednorazowych za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kielcach dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup biletów ulgowych, jednorazowych za przejazdy środkami komunikacji  miejskiej w Kielcach dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 04.10.2019 r., na kwotę  834,00 zł netto/ 900,72 zł brutto, na podstawie rozeznania telefonicznego.
3. W dniu 07.10.2019 r ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR.
4. Do dnia 15.10.2019 r tj. terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
5. W wyniku przedmiotowego zamówienia nie wyłoniono wykonawcy zamówienia.
6. Uzasadnienie wyboru: nie dotyczy
7. Rozpoznanie prowadził(a): Agnieszka Gliździńska
Skip to content