Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup i dostawa artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego

Kielce, dnia 16-11-2022 r

PROTOKÓŁ  Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.      Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego do Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content