Zmiany  w ustawie  o dodatku  węglowym

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. zmieniono ustawę z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym w ten sposób, że do art. 2 dodano ust. 3c, zgodnie, z którym w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, możliwe będzie przyznanie dodatku węglowego dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego zamieszkujących pod tym samym adresem ale w odrębnych lokalach.

Zgodnie z art. 2 ust. 3d ustawy przyznanie dodatku gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, jeżeli na jego podstawie ustalono zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Podkreślić jednak należy, że w przypadkach, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego pozostał bez rozpoznania  lub wydano decyzję o odmowie wypłaty dodatku węglowego, możliwość przyznania dodatku węglowego w ww. warunkach uzależniona będzie od złożenia nowego wniosku o ten dodatek, w terminie do 30 listopada 2022 r.

Skip to content