Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty- Zakup i dostawa artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego

Kielce, dnia 29-09-2022 r
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego do Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie.
2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 19.09.2022 r., na kwotę 2 568,73 zł brutto na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego.
3. W dniu 21.09.2022 r ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR.
4. Do dnia 29.09.2022 r do godz. 08.00 tj. terminu składania ofert wpłynęły 2 ważne oferty.
(…)
Skip to content