Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup i dostawa artykułów spożywczych

Kielce, dnia 30.09.2021 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa w latach 2021-2022 artykułów spożywczych do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z chorobą Alzheimera w Kielcach do realizacji zajęć z kulinoterapii z UP projektu „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content