Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup i dostawa materiałów do terapii niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, dnia 12-10-2020 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa materiałów do terapii niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 29.09.2020 r., na łączną kwotę 4 921,41 zł netto/ 6 053,33 zł brutto.

3. W dniu 30.09.2020 r ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR.

(…)
Pełny dokument w załączniku

 

Skip to content