Zapytanie ofertowe: na zakup i dostawę materiałów do terapii psychologicznej niezbędnych do realizacji zajęć w Filii Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach

Kielce, dnia 16-10-2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zakup i dostawę materiałów do terapii psychologicznej niezbędnych do realizacji zajęć w Filii Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach w ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
Osoba upoważniona do kontaktu: Agnieszka Gliździńska – tel. 41 307 00 04 (w godz. 8:00 – 15:00), e-mail: a.glizdzinska@mopr.kielce.pl

Zapytanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Przedmiotem zamówienia jest:

zakup i dostawa materiałów do terapii psychologicznej niezbędnych do realizacji zajęć w Filii Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach zgodnie z poniższym zestawieniem

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content