Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do prowadzenia terapii z seniorami

Kielce, dnia 11-02-2022 r

PROTOKÓŁ  Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia:zakup i dostawa materiałów niezbędnych do prowadzenia terapii z seniorami w Filii Klubu Seniora w Kielcach w ramach realizacji projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” r współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
  2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 03.02.2022 r.,  na kwotę  10 757,87 zł brutto, na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego.  Wartość zamówienia zaplanowana w budżecie projektu 11 633,09 zł. w budżecie projektu 11 633,09 zł. w budżecie projektu 11 633,09 zł.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content