Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup i dostawa materiałów/wyposażenia do terapii oraz wyposażenia ogrodu do hortiterapii

Kielce, dnia 12.09.2022 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa materiałów/wyposażenia do terapii oraz wyposażenia ogrodu do hortiterapii w Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z Chorobą Alzheimera w ramach projektu Gminy Kielce „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content