Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup i dostawa materiałów

       Zał. Nr 4

Kielce, dnia 08-11-2021 r

PROTOKÓŁ  Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa materiałów do Sieci Świetlic i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty”w Kielcach niezbędnych do realizacji terapii z seniorami – uczestnikami projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content