Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup i dostawa artykułów spożywczych do paczek świątecznych

Kielce, dnia 15-11-2021 r

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  1. Nazwa , opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży uczestników projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content