Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: zakup instalacji alarmowej dla Filii Klubu Seniora w ramach wyposażenia ul. Marszałkowska 12 w Kielcach

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup instalacji alarmowej dla Filii Klubu Seniora w ramach wyposażenia ul. Marszałkowska 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora w ramach realizacji projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
2. Wartość zamówienia oszacowano: oszacowano w dniu 23.05.2020 r., na kwotę 5 039,15, zł, na podstawie rozeznania rynku
3. W dniu 30.07.2020 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym / ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej   MOPR*
4. Wpłynęły oferty: W dniu 08.2020 r. uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert) :

  • G&G Wojciech Grzela ul. Dymińska 63 A, Kielce – 4 906,47 zł
  • MK-ENERGY REALIZACJA INWESTYCJI Marcin Kamiński Ludwinów 79, Kowala-Stępocina – 5 739,18 zł
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: G&G Wojciech Grzela ul. Dymińska 63 A, Kielce – 4 906,47 zł
za cenę 4 906,47 zł
6. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Edyta Zając

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content