Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: zakup rolet materiałowych wewnętrznych i rolokaset zewnętrznych z zabezpieczeniami przeciwwyważeniowymi w ramach wyposażenia do pomieszczeń przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup rolet materiałowych wewnętrznych i rolo kaset zewnętrznych z zabezpieczeniami przeciwwyważeniowymi w ramach wyposażenia ul. Marszałkowska 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora w ramach realizacji projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
2. Wartość zamówienia oszacowano: Wartość zamówienia oszacowano w dniu 11.05.2020 r., na kwotę 30 840, zł. , na podstawie rozeznania rynku
3. W dniu 24.07.2020 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym / ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR*
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): W dniu 07.2020 r. uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert) :

 

a) Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „PAG” ul. Tektoniczna 33/52, Kielce – 29 600 zł

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „PAG” ul. Tektoniczna 33/52, Kielce za cenę 29 600 zł
6. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Edyta Zając

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content