Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: zakup wyposażenia gospodarstwa domowego do pomieszczeń przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia gospodarstwa domowego do pomieszczeń przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora w ramach realizacji projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 15.06.2020 r., na kwotę 4 930,00 zł. , na podstawie rozeznania rynku
3. W dniu 15.06.2020 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym / ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR*
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): W dniu 25.06.2020 r. uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert)

a/ KAL-SPORT  HURTOWNIA SPORTOWA Al. Rejtana 8, Rzeszów – 13 530,00 zł

 b/ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE UNIGA ul. Rejtana 22/98, Rzeszów – 4 944,00 zł

 c/ Przedsiębiorstwo Handlowe GAR-DOM S.C. ul. Domaszowska 93, Kielce – 3 891,74 zł

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Przedsiębiorstwo Handlowe GAR-DOM S.C. ul. Domaszowska 93, Kielce, za cenę 3 891,74 zł
6. Uzasadnienie wyboru: najniższa oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Edyta Zając

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content