Unieważnienie  postępowania na  zadanie  5 na Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora numer postępowania: MOPR/7/2020

Kielce, dnia 24.06.2020 r.

 

 

Unieważnienie  postępowania
na  zadanie  5

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w dniu 28.05.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie Publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora numer postępowania: MOPR/7/2020.

W przedmiotowym postępowaniu na zadanie 5  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza MATAGO GROUP Mateusz Gembicki, ul. Trzebnicka 28, 50-246 Wrocław odmówił podpisania umowy.  Nastepnych dwóch według punktacji Wykonawców również odmówiło podpisania umowy.

Kolejna złożona oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postępowanie na zadanie 5 unieważniono.

 

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content