Protokół z wyboru oferty na wyłonienie 2 osób do przeprowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych „Muzyczne Drogowskazy” oraz 2 osób do przeprowadzenia zajęć z zakresu choreoterapii z elementami dramoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, dnia 10-02-2020

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Wyłonienie 2 osób do przeprowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych „Muzyczne Drogowskazy” oraz 2 osób do przeprowadzenia zajęć z zakresu choreoterapii z elementami dramoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
2. Wartość zamówienia oszacowano: W dniu  27.01.2020 r.,  na kwotę  11 200,00 zł brutto, na podstawie  zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu
3. W dniu 28.01.2020 r ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): Do dnia 07.02.2020 r tj. terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: W wyniku przedmiotowego zamówienia nie wyłoniono wykonawcy zamówienia
6. Uzasadnienie wyboru: Nie dotyczy
7. Rozpoznanie prowadził(a): Michał Zapała
Skip to content