Protokół z wyboru partnera

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA

DO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE I REALIZACJI

PROJEKTU W ODPOWIEDZI  NA NABÓR NR FESW.09.05-IZ.00-001/24 W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027, PRIORYTET 9. USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE, DZIAŁANIE 09.05 WSPARCIE RODZIN ORAZ PIECZY ZASTĘPCZEJ Z  DNIA 27.02.2024 R.

1. W odpowiedzi na Ogłoszenie z dnia 05.02.2024 r. o naborze partnera do w/w projektu, do terminu składania ofert, tj. 27.02.2024 r. do godziny 8.00, wpłynęła jedna oferta – ważna.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content