Nabór do Kieleckiej Rady Seniorów

Nabór do Kieleckiej Rady Seniorów

Z dniem 30 kwietnia 2024 roku kończy się kadencja członków Kieleckiej Rady Seniorów. Rada Seniorów swą kadencję  rozpoczęła w dniu 17 stycznia 2020 roku.

Zasady funkcjonowania Kieleckiej Rady Seniorów określa jej Statut nadany Uchwałą Rady Miasta Kielce. Rada jest ciałem kolegialnym składającym się z przedstawicieli osób starszych i podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Celem Rady jest podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Rada reprezentuje seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce i powoływana jest na okres czteroletniej kadencji, która upływa z dniem kadencji Rady Miasta Kielce.

Kielecka Rada Seniorów opiniuje lokalne strategie, programy rozwoju, projekty uchwał Rady Miasta Kielce, podejmuje przedsięwzięcia, szczególnie te które wpływają na jakość życia osób starszych. Członkowie Rady zgłaszają uwagi i sugestie do działań i kierunków funkcjonowania gminy na rzecz osób starszych.

Szczególnie istotne są funkcje inicjatywne Rady. W ich ramach Rada zgłasza własne pomysły odnośnie podejmowanych działań na rzecz osób starszych. Poszerza w ten sposób perspektywę władz o potrzeby pokolenia 60+. Władze gminy, zostają tym samym znacząco wsparte merytorycznie: otrzymują doświadczenie i wiedzę o realnych potrzebach swoich starszych mieszkańców.

Kielecka Rada Seniorów jest ważnym narzędziem partycypacji obywatelskiej. Jest częścią demokracji lokalnej, której fundamentem jest myślenie o wspólnocie samorządowej jako o wszystkich mieszkańcach gminy. Działalność Rady Seniorów stanowi doskonały czynnik pobudzający aktywność obywatelską osób starszych w społeczności lokalnej i pozwala również na poznanie opinii dotyczących potrzeb środowiska seniorów, zwrócenie uwagi na problemy tej grupy społecznej oraz wykorzystanie potencjału osób starszych.

W związku z upływem kadencji obecnej Rady, Prezydent Miasta Kielce ogłosił nabór kandydatów na członków Kieleckiej Rady Seniorów. Kandydatów do Rady może zgłosić podmiot działający na rzecz osób starszych spośród swoich członków lub innych mieszkańców Miasta Kielce.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronach BIP Urzędu Miasta Kielce pod adresem: https://bipum.kielce.eu/prawo-lokalne/zarzadzenia-prezydenta/zarzadzenie-nr-622024-z-dnia-2024-02-26-w-sprawie-ogloszenia-naboru-kandydatow-na-czlonkow-kieleckiej-rady-seniorow.html

Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w okresie od  1 dnia marca 2024 r. do dnia 28 marca 2024 r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu zgłoszenia):

  • osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Kieleckiej Rady Seniorów” w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce,
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce z dopiskiem na kopercie „Nabór do Kieleckiej Rady Seniorów”.

Serdecznie zapraszamy podmioty działające na rzecz osób starszych do zgłaszania swych kandydatów na członków Kieleckiej Rady Seniorów. Pamiętajmy, że sami możemy zmieniać swoją przyszłość i uczynić miejsce naszego zamieszkania bardziej przyjaznym i dostosowanym do naszych potrzeb.

Skip to content