Protokół z wyboru partnera – do Projektu „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu
w odpowiedzi na nabór nr FESW.09.05-IZ.00-003/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9 Usługi społeczne
i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej – osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym

z  dnia 18.10.2023 r.

1. W odpowiedzi na Ogłoszenie z dnia 26.09.2023 r. o naborze partnera do ww projektu, do terminu składania ofert, tj.  18 października 2023 r. do godziny 8.00, wpłynęła jedna oferta – ważna.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content