Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – pomoc społeczna – udzielenie schronienia osobie w kryzysie bezdomności

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób
Tytuł zadania publicznego: Udzielenie schronienia osobie w kryzysie bezdomności
Nazwa oferenta: Wspólnota Chleb Życia
stowarzyszenie, nr KRS 0000407243,
adres: ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa,
adres do korespondencji: ul. Jankowice 38B, 27-530 Ożarów,
tel.: 882 847 739,
e-mail: schroniskojankowice@chlebzycia.org.pl
Miejsce realizacji zadania: Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi „Betsaida”
w Jankowicach 38 B, 27-530 Ożarów
tel.: 512 698 734
Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia 13.05.2021 Data zakończenia 10.08.2021
Tryb składania oferty: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów: Przełożona Główna Stowarzyszenia Wspólnota Chleb Życia s. Małgorzata Chmielewska

(…)

Pełny dokument w załączniku.pdf

Opublikowano w BIP

Skip to content