Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – z zakresu wspierania rodziny – Centrum Wspierania Rodziny „Bezpieczna przystań”

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego:
Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny
Tytuł zadania publicznego: Centrum Wspierania Rodziny „Bezpieczna przystań”
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Arka Nadziei”, ul. Mickiewicza 1,
25-352 Kielce
Nazwa jednostki bezpośrednio wykonującej działanie: Stowarzyszenie „Arka Nadziei”, ul. Mickiewicza 1,
25-352 Kielce
Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia: 15.10.2021 r. Data zakończenia: 31.12.2021 r.
Tryb składania oferty: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej):
Wojciech Moskwa, tel.:  600 445 823, wmoskwa@arkanadziei.pl

Anna Czajkowska – Pośpiech, 41 344 28 58, arkanadziei@interia.pl
lub apospiech@arkanadziei.pl

(…)

Pełny dokument w załączniku

Skip to content