Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – z zakresu wspierania rodziny – “Razem działamy – na lepsze zmieniamy”

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego:
Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny
Tytuł zadania publicznego: „Razem działamy – na lepsze zmieniamy”
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju „Nawigacja”,
ul. Łazy 33, 25-677 Kielce
Nazwa jednostki bezpośrednio wykonującej działanie: Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju „Nawigacja”,
ul. Łazy 33, 25-677 Kielce
Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia: 26.10.2021 r. Data zakończenia: 31.12.2021 r.
Tryb składania oferty: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej):
Aneta Kołodyńska, tel.:  605 529 880, Michał Zapała, tel.: 664 668 979 , stowarzyszenie.nawigacja@gmail.com

(…)

Pełny dokument w załączniku

Skip to content