Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – działanie na rzecz osób niepełnosparwnych – „Nauka korzystania z programów komputerowych oraz obsługi drukarki i komputera”

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Tytuł zadania publicznego: „Nauka korzystania z programów komputerowych oraz obsługi drukarki i komputera”
Nazwa oferenta: Świętokrzyski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących w Kielcach, ul. Kościuszki 25, 25-001 Kielce
Nazwa jednostki bezpośrednio wykonującej działanie: Świętokrzyski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących w Kielcach, ul. Kościuszki 25, 25-001 Kielce
Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia: 25.10.2021 r. Data zakończenia: 15.12.2021 r.
Tryb składania oferty: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej):
Barbara Dąbrowska, tel.: 600 342 888, skskielce@op.pl

(…)

Pełny dokument w załączniku

Skip to content