Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – z zakresu wspierania rodziny – Warsztaty dla Taty

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego: Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny. 
Tytuł zadania publicznego: “Warsztaty dla Taty”
Nazwa oferenta: Fundacja Cyryla i Metodego

ul. Zamoyskiego 49

03-801 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. Lubartowska 75a/1

20-123 Lublin

Nazwa jednostki bezpośrednio wykonującej działanie: Fundacja Cyryla i Metodego

ul. Zamoyskiego 49

03-801 Warszawa

Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia: 25.05.2022 r. Data zakończenia: 05.07.2022 r.
Tryb składania oferty: art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej): 

 

(…)

Pełna nazwa w dokumentacji

Prezes Zarządu Fundacji – Wojciech Czeronko

Tel.: 537-337-789

e-mail: wojciech.czeronko@tato.net

Skip to content