Wybór oferty najkorzystniejszej: Sukcesywna dostawa bonów towarowych / kuponów / talonów

Numer postępowania: MOPR/20/2020
Kielce, dnia 23.12.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 21.12.2020 r. o godz. 10:25 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów w formie papierowej na artykuły żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach wypłacanych w ramach świadczeń pomocy społecznej oraz w ramach świadczeń rodzinnych
i świadczenia wychowawczego, numer postępowania MOPR/20/2020.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 23.12.2020 r.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content