Zapytanie ofertowe dla podmiotów ekonomii społecznej dot. realizacji zajęć muzykoterapeutycznych i zajęć z zakresu choreoterapii

Kielce, dnia 28-01-2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE
DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie: 2 osób do przeprowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych „Muzyczne Drogowskazy” oraz 2 osób do przeprowadzenia zajęć z zakresu choreoterapii z elementami dramoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju „NAWIGACJA”, 25-677 Kielce, ul. Łazy 33, NIP 959 – 19-81– 938, Regon 366143339 – partner realizujący wraz z Gminą Kielce/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach projekt „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” ” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020.
Osoba upoważniona do kontaktu: Michał Zapała – tel. 664 668 979, e-mail: michal_zapala@poczta.fm
Zapytanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie:
a) Część 1 – dwóch osób do wspólnego przeprowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych „Muzyczne Drogowskazy” dla max. 30 dzieci w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w wymiarze 40 godzin uwzględniając opracowane dla nich Indywidualne Plany Terapeutyczne,
b) Część 2 – dwóch osób do wspólnego przeprowadzenia zajęć choreo-terapeutycznych z elementami dramoterapii dla max. 30 dzieci – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” uwzględniając w wymiarze 40 godzin uwzględniając opracowane dla nich Indywidualne Plany Terapeutyczne.

2. Celem zajęć muzykoterapeutycznych i zajęć choreo-terapeutycznych z elementami dramoterapii jest :nauka różnych form odpoczynku (uspokojenie, relaks),

  • uwrażliwienie muzyczne, plastyczne, poetyckie, wyzwalanie zdolności twórczych,
  • odwrócenie uwagi od choroby i obniżenie poziomu lęku,
  • korekta informacji uczestnika zajęć na temat samego siebie (poznanie własnego ciała i jego możliwości ruchowych),
  • poprawa relacji interpersonalnych w grupie,
  • korekta prawidłowych zachowań (postawy ciała, językowych, społecznych),
  • integracja rytmiczno – ruchowa,
  • nauka perkusyjnego muzykowania,
  • „wentyl” dla zgromadzonych negatywnych emocji,
  • wzrost samooceny i pozytywnego nastawienia do siebie i świata.

3. Zajęcia muzykoterapeutyczne i zajęcia choreo-terapeutyczne z elementami dramoterapii będą prowadzone w Specjalistycznej Placówce Dziennej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach. W każdych zajęciach udział weźmie grupa 8 dzieci.

4. Wymiar godzinowy zajęć:
a) Część 1 zamówienia: 40 godzin (przy czym 1 godzina to 60 minut, w każdej godzinie zajęć uczestniczy jednocześnie 2 prowadzących). Zajęcia będą realizowane:
– od wrzesień 2020 r. do styczeń 2021 r. tj. 13 spotkań po 2 godziny w tygodniu w dwóch grupach wiekowych (po 8 osób w grupie), w godzinach 15.00- 17.00 – razem 26 godzin
– od marzec 2021 r. do czerwiec 2021 r. tj. 14 spotkań po 1 godzinie w tygodniu dla grupy 8 osób, w godzinach 16.00- 17.00 – razem 14 godzin.
b) Część 2 zamówienia: 40 godzin (przy czym 1 godzina to 60 minut, w każdej godzinie zajęć uczestniczy jednocześnie 2 prowadzących). Zajęcia będą realizowane:
– od marzec 2020 r. do czerwiec 2020 r. tj. 13 spotkań po 2 godziny w tygodniu w dwóch grupach wiekowych (po 8 osób w grupie), w godzinach 15.00- 17.00 – razem 26 godzin
– od marzec 2021 r. do czerwiec 2021 r. tj. 14 spotkań po 1 godzinie w tygodniu dla grupy 8 osób, w godzinach 16.00- 17.00 – razem 14 godzin.
Szczegółowy harmonogram zajęć muzykoterapeutycznych „Muzyczne Drogowskazy” oraz zajęć choreo-terapeutycznych z elementami dramoterapii w każdym miesiącu zostanie ustalony z Zamawiającym.

5. Uczestnicy zajęć dla części 1 i 2 zamówienia :
Grupa max. 30 dzieci w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content