Zapytanie ofertowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – Organizacja pobytów w Ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym

Kielce, dnia 06.09.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MOPR.PS.414.AL.22.2022 DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

w zakresie realizacji usługi

polegającej na zorganizowaniu  dwóch 2–dniowych pobytów w Ośrodku wypoczynkowo- rehabilitacyjnym dla 32 uczestników projektu Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

 

Skip to content