Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

Na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Ośrodka Wsparcia Dziennego i Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w ramach projektu „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2

Marcin Wójcik – 41 307 00 04 (w godz.8:00 -15:00), e-mail: m.wojcik@mopr.kielce.pl

Zapytanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content