Informacja nr 1 dla Wykonawców – zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Kielce, 08.04.2022 r.

Informacja nr 1 dla Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Ośrodka Wsparcia Dziennego i Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w ramach projektu „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content