Zapytanie ofertowe: usługa pogrzebowa realizowana w 2020 roku na rzecz osób zmarłych …

Zał. Nr 2

Kielce, 2019-12-09

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: usługa pogrzebowa realizowana w 2020 roku na rzecz osób zmarłych, do pochówków których zobowiązana jest Gmina Kielce, w tym pochówków ciał dzieci martwo urodzonych
3. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz ofertą cenową
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert:
  1. osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2
  2. faxem na nr (41) 3685057
  3. drogą elektroniczna na adres e-mail: a.boron@mopr.kielce.pl

Oferty należy składać do 16.12.2019r., do godz. 12.00.
Rozstrzygnięcie nastąpi 17.12.2019r. po godz. 12.00

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Anna Boroń, tel. 784 524 127, e-mail: a.boron@mopr.kielce.pl
Skip to content