Zapytanie ofertowe: monitoring obiektów MOPR w Kielcach wyposażonych w instalację alarmową …

Kielce, 2019-12-09

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: 1) ochrona
a) monitoring 55 obiektów wyposażonych w instalację alarmową położonych przy ulicach:
1) Studzienna 2
2) Studzienna 2 Dział ds. Informatyki
3) Ośrodek Korekcyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy ul. Wiśniowa 3
4) Zespół Profilaktyki Rodzinnej ul. Wiśniowa 4
5) Asystenci Rodziny ul. Wiśniowa 6
6) Magazyn MOPR ul. 1-go Maja 196
7) Magazyn MOPR ul. Turystyczna 1
8) Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Zamenhofa 4
9) Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Miodowa 7
10) Rejon Opiekuńczy „Szydłówek” ul. Miodowa 7
11) Rejon Opiekuńczy „Herby” ul. 1-go Maja 196
12) Rejon Opiekuńczy „Białogon”, „Barwinek-Baranówek”, Dział Projektów Strukturalnych ul. Kołłątaja 4
13) Rejon Opiekuńczy „Śródmieście” ul. Kościuszki 25
14) Rejon Opiekuńczy „Os. Jagiellońskie” ul. Sienkiewicza 68
15) Rejon Opiekuńczy „KSM” ul. Wawrzyńskiej 20
16) Rejon Opiekuńczy „Czarnów” ul. Piekoszowska 39
17) Rejon Opiekuńczy „Uroczysko” ul. Gabrieli Zapolskiej 7
18) Rejon Opiekuńczy „Za Torami” ul. 1-go Maja 196
19) Klub Seniora ul. Kostki 4A
20) Klub Seniora ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 76
21) Klub Seniora ul. Hoża 39
22) Klub Seniora Al. Legionów 5
23) Klub Seniora ul. Żeromskiego 44
24) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Wesoła 51
25) Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera Al. Legionów 5
26) Dział Dodatków Mieszkaniowych ul. Bodzentyńska 32/40
27) Dział Świadczeń Rodzinnych i Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ul. Targowa 18
28) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Okrzei 8
29) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kołłątaja 4
30) Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” nr 1 ul. Konopnickiej 5
31) Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” nr 2 ul. Konopnickiej 5
32) Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” nr 3 ul. Konopnickiej 5
33) Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” ul. 1-go Maja 196
34) Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” ul. Ściegiennego 270D
35) Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” ul. Sandomierska 12
36) Jadłodajnia 11.30 ul. Bodzentyńska 32/40
37) Jadłodajnia 11.30 ul. Piekoszowska 32
38) Jadłodajnia 11.30 ul. Żeromskiego 51
39) Towarzystwo Dobroczynności ul. Kościuszki 25
40) Polski Komitet Pomocy Społecznej ŚZW ul. Kościuszki 25
41) Świętokrzyskie Stowarzyszenie Reumatyków i Sympatyków „ARNIKA” ul. Kościuszki 25
42) Zespół ds. Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Bukowa 18
43) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Orzeszkowej 51B.
44) Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców ul. Chęcińska 3
45) Przedszkole Sióstr Salezjanek ul. Chęcińska 3
46) Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A ul. Krzemionkowa 1
47) Dział Usług ul. Bukowa 14
48) Żłobek Zakładowy ul. os. Na Stoku 42A
49) Klub Seniora ul. Naruszewicza 23
50) Klub Seniora ul. Tujowa 2
51) Budynek ul. Posłowicka 98
52) Dział Bezdomności ul. Mielczarskiego 51
53) Rejon Opiekuńczy „Centrum” ul. Warszawska 29
54) Klub Senior+ ul. Warszawska 151
55) Dział ds. Doradztwa Metodycznego i Sprawozdawczości ul. Sienkiewicza 34
b) interwencja patrolu na wezwanie pracownika MOPR,
– 60 interwencji w roku
c) codzienny konwój kasjera z pieniędzmi z ul. Studziennej 2 do ING Bank Rynek 1 i z powrotem,
średnia dzienna kwota około 12 000,00zł.
– poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 8.30
d) codzienna fizyczna ochrona 3 budynków i pracowników w obiektach przy:
– ul. Studziennej 2, poniedziałek- piątek od godz. 8.00 do 16.00
– ul. Miodowej 7 poniedziałek od godz. 8-16, wtorek – piątek od godz. 7.30 do 15.30
– 1-go Maja 196 poniedziałek od godz. 8-16, wtorek – piątek od godz. 7.30 do 15.30
2) monitorowanie sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru w budynku Klubu Seniora i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Chorych na Alzheimera Kielcach przy ul. Al. Legionów 5 poprzez:
– łączenie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie za pomocą zainstalowanych urządzeń transmisji alarmu do systemu monitorowania:
• droga radiową
– monitorowanie przez Centrum Operacyjne lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie, całodobowo przez wszystkie dni tygodnia,
– niezwłoczne przekazanie sygnału o alarmie pożarowym (główny alarm II stopnia) do wyznaczonej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
3) nadajnik radiowy do monitoringu
– koszt podłączenia 1 nadajnika
– miesięczny koszt dzierżawy 1 nadajnika
3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020r do 31.12.2020
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: Do oferty należy dołączyć:
– koncesję MSWiA na potwierdzające działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia
w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
– umowę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej na obsługę alarmowego systemu transmisji alarmów pożarowych,
– pozwolenie radiowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej i rezerwację własnej częstotliwości na wyłączność lub na zasadzie współużytkownika,
– posiadania na czas trwania umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł,
– czy Zleceniobiorca zapewni Zleceniodawcy w ramach przedmiotu umowy moduł łączności dotyczący sygnału ppoż. dopuszczony przez Państwową Straż Pożarną,
– czy w warunkach realizacji umowy Zleceniobiorca w zakresie monitoringu włamaniowego i przeciwpożarowego zapewni całodobową gotowość do usuwania awarii w nagłych wypadkach z podaniem nr telefonicznego serwisu.
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: a) Pisemnie – osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1
Oferty należy składać do 16.12.2019r, godz. 15.00
Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 5 dni od daty składania ofert.
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Andrzej Mistal, tel. 664 748 305, e-mail: a.mistal@mopr.kielce.pl
Skip to content