Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Nr MOPR/DPS/1/2020

Kielce, dnia 20-01-2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 w ramach realizacji projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
25-544 Kielce, ul. Studzienna 2

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Część 1 – opracowanie kreacji, scenariusza i produkcja spotu reklamowego promującego rodzicielstwo zastępcze na potrzeby emisji w telewizji regionalnej i internecie,
  2. Część 2 – emisja spotu reklamowego w telewizji regionalnej – zasięg min. miasto Kielce nadającej program o tematyce regionalnej,
  3. Część 3 – emisja spotu reklamowego w ogólnodostępnym Portalu Multimedialnym prezentującym wiadomości o tematyce regionalnej,
  4. Część 4 – przygotowanie scenariusza i produkcja spotu reklamowego promującego rodzicielstwo zastępcze do emisji w rozgłośniach radiowych,
  5. Część 5 – emisja spotu reklamowego w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym, min. miasto Kielce
  6. Część 6 – produkcja 200 sztuk plakatów (opracowanie projektu graficznego, przygotowanie do druku oraz druk).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV 79341000-6 – usługi reklamowe

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content