Zapytanie ofertowe dla podmiotów ekonomii społecznej – zakup badania EEG wraz z opisem

Kielce, dnia 21-01-2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 
w zakresie realizacji usługi 

polegającej na wykonaniu badania EEG wraz z opisem kwalifikującym dziecko do udziału w terapii EEG Biofeedback –  dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

I. ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2 Osoba upoważniona do kontaktu: Agnieszka Gliździńska – tel. 41 307 00 03 (w godz. 8:00 – 15:00), e-mail: a.glizdzinska@mopr.kielce.pl
Zapytanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy wśród podmiotów ekonomii społecznej, który wykona badanie EEG wraz z opisem kwalifikującym dziecko do udziału w terapii EEG Biofeedback dla 25 dzieci w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content