Zapytanie ofertowe: zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej i dezynfekujących związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Kielce, dnia 15.12.2020 r.

 

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, dynamiką transmisji COVID-19 i wzrostem zakażeń wśród mieszkańców gminy Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, podejmuje działania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 poprzez zakup niezbędnych środków ochrony indywidulanej i dezynfekcji dla uczestników projektów.

Zapraszam do złożenia oferty, w szczególności przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski, w tym podmioty ekonomii społecznej, na dostawę materiałów
i środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dot. Zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19 dla Uczestników Projektów Gminy Kielce: Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
Osoba upoważniona do kontaktu:  Danuta Młynarczyk, tel. 664 748 304 (w godz. 8:00 – 15:00), e-mail: d.mlynarczyk@mopr.kielce.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Typ zamówienia: zmówienie nie objęte ustawą pzp

Podstawa wyłączenia: art. 46c Ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j. z dnia 2020.10.20)

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej i dezynfekujących związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content