Zapytanie ofertowe – zakup wyposażenia meblowego i wieszaka wolnostojącego na ubrania(wraz z dostawą i montażem) do  Filii Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 i Świetlicy Specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126

Kielce, dnia 08.04.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zakup wyposażenia meblowego i wieszaka wolnostojącego na ubrania(wraz z dostawą i montażem) do Filii Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 i Świetlicy Specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126 ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2

Osoba upoważniona do kontaktu: Edyta Zając – tel. 531 665 848 e-mail: e.zajac@mopr.kielce.pl

Zapytanie jest prowadzone zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia meblowego i wieszaka wolnostojącego na ubrania(wraz z dostawą i montażem) do  Filii Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 i Świetlicy Specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126 ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content