Zapytanie ofertowe – zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno–terapeutycznych dla grupy max. 40 seniorów – uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, dnia 05-05-2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOPR/DP/1-BK/2021 

zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno – terapeutycznych dla grupy max. 40 seniorów –  uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach realizacji projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, NIP: 657-261-73-25, REGON 291009343

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno – terapeutycznych dla grupy max. 40 seniorów, uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” oraz 2 opiekunów, 1 opiekun na każdy warsztat – kadra Zamawiającego.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content