Zapytanie – sondaż rynku: zabudowa holu w świetlicy specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach w ramach projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Zabudowa holu w świetlicy specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach w ramach realizowanego projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
3. Termin realizacji zamówienia 30.06.2020 r.
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: a) Specyfikacja – opis przedmiotu zamówienia
b) Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.
c) należy umieścić w ofercie zapis, czy wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: 1. osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1
2. oferty należy składać do 15.06.2020 r do godz. 10:00
3. rozstrzygnięcie nastąpi w dniu upływu składania ofert
8. Rozpoznanie prowadził(a): Sylwia Kobik, tel. 668 431 060, e-mail: s.kobik@mopr.kielce.pl
Skip to content